TCVN 5289 : 2006 THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – YÊU CẦU VỆ SINH

Lời nói đầu

TCVN 5289 : 2006 thay thế TCVN 5289 : 1992 ;

TCVN 5289 : 2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/F11 Thuỷ sản và các sản phẩm thuỷ sản biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

TCVN 5289 : 2006

THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – YÊU CẦU VỆ SINH

Frozen aquatic products – Hygienic requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các giới hạn cho phép đối với histamin, dư lượng kim loại nặng và vi sinh vật, áp dụng cho các sản phẩm thủy sản đông lạnh có nguồn gốc động vật, dùng để chế biến tiếp theo.

2. Yêu cầu vệ sinh

2.1 Giới hạn cho phép đối với hàm lượng histamin và kim loại nặng có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh được qui định trong bảng 1

Bảng 1 – Giới hạn cho phép đối với hàm lượng histamin và kim loại nặng có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh

Chỉ tiêu

Mức tối đa

1. Hàm lượng histamin, mg/kg

100

2. Hàm lượng asen, mg/kg

0,5

3. Hàm lượng chì (Pb), mg/kg

Động vật thân mềm

Các sản phẩm thủy sản khác

1,0

0,5

4. Hàm lượng thủy ngân metyl, mg/kg

Cá ăn thịt (cá mập, cá ngừ,…)

Các sản phẩm thủy sản khác

1,0

0,5

5. Hàm lượng cadimi (Cd), mg/kg

Giáp xác

Động vật thân mềm

0,1

0,5

1,0

2.2 Giới hạn cho phép đối với vi sinh vật có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh được qui định trong bảng 2

Bảng 2 – Giới hạn cho phép đối với vi sinh vật có trong sản phẩm thủy sản đông lạnh

Tên chỉ tiêu

Mức tối đa

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí trong 1 g sản phẩm

106

2. Số E. Coli trong 1 g sản phẩm

102

3. Số S. aureus trong 1 g sản phẩm

102

4. Số Cl. perfringens trong 1 g sản phẩm

102

5. Số Salmonella trong 25 g sản phẩm

0

6. Số V. parahaemolyticus trong 1 g sản phẩm

102

 

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Lý Chàn Tòng

Tên tổ chức: Organisansion name HỘ KINH DOANH LÝ CHÀN TÒNG LY CHAN TONG BUSSINESS HOUSEHOLD Địa chỉ: Location Trụ sở: Thôn Tân Tiến, Xã

Xem thêm »

hộ kinh doanh xuân anh

Tên tổ chức: Organisansion name HỘ KINH DOANH XUÂN ANH XUAN ANH BUSSINESS HOUSEHOLD Địa chỉ: Location Trụ sở: 52/21 Đường số 22, khu phố

Xem thêm »
Scroll to Top