ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỘ KINH DOANH LÝ CHÀN TÒNG
LY CHAN TONG BUSSINESS HOUSEHOLD
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Thôn Tân Tiến, Xã Tiên Nguyên, Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Head Office: Tan Tien Hamlet, Tien Nguyen Commune, Quang Binh District, Ha Giang Province.

Nhãn hiệu:
For Brand:
Trà Shan tuyến Quang Sơn
Số chứng nhận:
Certification No.
178/CNTF2023
Ngày cấp:
Isue Date
14/04/2023
Website:

 

Scroll to Top