ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN TUẤN LINH

TUAN LINH BUSINESS HOUSEHOLDS

Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Số 9, tổ 23, ấp Phú Thành, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Head Office: No.9, Group 23, Phu Thanh hamlet, Tan Phu commune, Tam Binh District, Vinh Long Province, Viet Nam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
CHAO, NƯỚC CHẤM GIA VỊ THUẬN DUYÊN
Số chứng nhận:
Certification No.
1201/CNTF2021
Ngày cấp:
Isue Date
12/01/2021
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top