ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
HỆ THỐNG TRÀ SỮA MIUTEA

MIUTEA MILK TEA SYSTEM

Địa chỉ:
Location
Số 2F, Nguyễn Sĩ Cố, Phường 15, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2F Nguyen Si Co Street, Ward 15, District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
TRÀ SỮA MIUTEA
Số chứng nhận:
Certification No.
1010.02/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
10/10/2020
Website:
https://miutea.vn/

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top