Hà Nội phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hà Nội phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Kế hoạch nhằm mục tiêu hình thành và phát triển các vùng phát triển các vùng sản xuất chuối hàng hóa theo hướng an toàn, VietGAP, GlobalGAP đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Thành phố và xuất khẩu, góp phần tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến năm 2025, sẽ phát triển trồng mới, trồng thay thế diện tích chuối là 450ha (cây chuối tây, cây chuối tiêu, chuối William,…); Duy trì diện tích chuối ổn định là 3.200ha; phấn đấu xuất khẩu đạt 20-30% sản lượng chuối hàng năm; Cấp 1-2 mã số toàn cầu truy xuất nguồn gốc (OTAS) cho các vùng trồng chuối trên địa bàn thành phố xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; 60-80% vùng trồng chuối trên địa bàn thành phố đạt giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…

Giai đoạn 2021-2025, tổng cộng 227 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác được dành để thực hiện kế hoạch trên; trong đó, ngân sách thành phố là 98,6 tỷ đồng, của các tổ chức và cá nhân khác đối ứng hơn 178,3 tỷ đồng.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không đế xảy ra thất thoát ngân sách của Nhà nước, không trùng lắp với các nội dung, nhiệm vụ được giao và thực hiện hỗ trợ đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất tham mưu, báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Theo TQ

Pháp luật và xã hội

Chia sẻ bài viết lên:

Bài viết liên quan

Scroll to Top