ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MRIKNAK
Mriknak International Joint Stock Company
Địa chỉ:
Location
Trụ sở: Số 27 Đường Hồ 3 Mẫu, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head Office: No. 27 Ho 3 Mau Street, Phuong Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mirk Care
Số chứng nhận:
Certification No.
269/CNTF2021
Ngày cấp:
Isue Date
26/09/2021
Website:
https://mrik.vn

 

Scroll to Top