ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức:
Organisansion name
CÔNG TY CỔ PHẦN NALEE VIỆT NAM

NALEE VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:
Location
Thôn 1, Xã Ia Ka, Huyện Chư Păh, Gia Lai, Việt Nam

Hamlet 1, Ia Ka Commune, Chu Pah District, Gia Lai, Vietnam.

Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Bột ca cao, Ngũ cốc Nalee
Số chứng nhận:
Certification No.
…………………/CNTF2020
Ngày cấp:
Isue Date
……./……../2020
Website:

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU:

Scroll to Top