TÀI LIỆU THAM KHẢO

QCVN 3-7: 2019/BYT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI VITAMIN A ĐỂ BỔ SUNG VÀO DẦU THỰC VẬT
National technical regulation for vitamin A added to vegetable oils

Xem chi tiết »
Scroll to Top